درخواست دوره

  همكاران محترم طبق برنامه ريزي هاي انجام شده در سازمان، درخواست دوره از سامانه، فقط در تاريخ هاي مشخص شده (2بار در سال) قابل ارايه مي باشد.

راهنمای سامانه

همكاران محترم لطفاراهنماي سامانه فراگير آموزش را مطالعه نماييد.