سامانه فراگیر آموزش
  • 1/2
    درخواست دوره
  • 2/2
    راهنمای سامانه

  همكاران محترم طبق برنامه ريزي هاي انجام شده در سازمان، درخواست دوره از سامانه، فقط در تاريخ هاي مشخص شده (2بار در سال) قابل ارايه مي باشد.

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )